• Αξιολόγηση, Ένοια και Αρχές  ©http://www.shaolinduanwei.gr 2002 και για όσα χρόνια αυτό υφίσταται


  Με τον όρο Αξιολόγηση νοείται η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του αξιολογώ. Που σημαίνει το να εντοπίζει κάποιος τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία κάποιου ή κάτι και να κρίνει με βάση αυτά τα στοιχεία την επίδοση και την αποτελεσματικότητα, ειδικά σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους ή άλλα πράγματα.

  Η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικότατη διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Κουλτούρας και των Τεχνών του Σαολίν, η οποία επιδιώκει τη διακρίβωση της επίτευξης προσδιορισμένων παιδευτικών στόχων. Παρά το γεγονός πως αρκετοί δεν το γνωρίζουν οι Εξετάσεις με την έννοια της Αξιολόγησης είναι μια Ιστορική παράδοση του Ναού Σαολίν.

  Γενικά, η αξιολόγηση των Σπουδαστών και Σπουδαστριών λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε κοινωνικo-πολιτισμικές και εκπαιδευτικές συνθήκες.

  Συγκεκριμένα, οι στόχοι της αξιολόγησης μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

  1. Έλεγχος της προόδου στους τομείς της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στον τομέα της καλλιέργειας αρχών και αξιών.

  2. Παρακολούθηση της εξέλιξης της προσωπικότητας του Σπουδαστή και της Σπουδάστριας.

  3. Υποστήριξη του Σπουδαστή και της Σπουδάστριας.

  4. Ενίσχυση του Σπουδαστή και της Σπουδάστριας μέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς και τους κηδεμόνες.

  ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Η αξιολόγηση των Σπουδαστών και των Σπουδαστριών στηρίζεται στις ακόλουθες θεμελιακές αρχές:

  Αξιοπιστία Αντικειμενικότητα Εγκυρότητα

  Η αξιολόγηση του Σπουδαστή και της Σπουδάστριας:

  Αποτελεί βασικό παράγοντα κινητοποίησης και ανατροφοδότησης Σπουδαστών, Σπουδαστριών και Εκπαιδευτικών.

  Αποτελεί διαρκή, δυναμική διαδικασία, η οποία ενσωματώνεται στη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την αναβάθμιση και τη βελτιστοποίησή της.

  Δεν αποτελεί αυτοσκοπό, δεν ταυτίζεται με την «εξέταση», δεν συνιστά ελεγκτικό μηχανισμό με χρονικά οριοθετημένη μέτρηση.

  Την αρχή της ολόπλευρης εκτίμησης της παρουσίας του Σπουδαστή και της Σπουδάστριας, προκειμένου να διαγνωσθούν αδυναμίες και να ενισχυθούν δυνατότητες.

  Τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ή την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη του Σπουδαστή και της Σπουδάστριας.

  Συνιστά μια άτυπη μεν, αλλά βασική, υποστηρικτική δομή για την προώθηση σχέσεων αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης και ανταλλαγή εμπειριών.

  Οι τρόποι της αξιολόγησης του Σπουδαστή και της Σπουδάστριας είναι συμβατοί με τους στόχους, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που ορίζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του ΕΠΟΚΕΣ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν . Έτσι, συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.

  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι σε ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης πρέπει να προτάσσονται τα κίνητρα μάθησης που ενισχύουν την αυτοεκτίμηση του Σπουδαστή και της Σπουδάστριας, την ενθάρρυνση της προσπάθειάς τους και τον προδιορισμό των ενδιαφερόντων τους.

  Με τα Συνέδρια Αξιολόγησης

  Παρακολουθούμε την πρόοδο του Σπουδαστή και της Σπουδάστριας και εντοπίζουμε τις μαθησιακές του δυνατότητες ή αδυναμίες σε σύγκριση με τις πρότερες επιδόσεις του.

  Δίνουμε έμφαση στην εξατομίκευση της αξιολόγησης αποφεύγοντας τυποποιημένες διαδικασίες σύγκρισης.

  Αναδεικνύουμε τη «μαθησιακή ταυτότητα» κάθε Σπουδαστή και Σπουδάστριας λαμβάνοντας υπόψη τον ατομικό τρόπο και ρυθμό μάθησης του, το στάδιο της σωματικής του ανάπτυξης, αλλά και τις ευκαιρίες που του προσφέρει το κοινωνικο-οικονομικό του περιβάλλον.

  Στοχεύουμε στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας, στην καλλιέργεια κριτικού και δημιουργικού πνεύματος, στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

  Προάγουμε τη συνδυαστική, διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της γνώσης και των τεχνών του Πολιτισμού Σαολίν και μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών.

  Η Αξιολόγηση αποτελεί μια συνεχή δυναμική διαδικασία ενσωματωμένη στη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όλων μας. Με την Αξιολόγηση επιδιώκεται η διαμόρφωση «κουλτούρας αξιολόγησης», η οποία στηρίζεται στην παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεκμηρίων, συνδέεται με την εισαγωγή, την προώθηση και την εδραίωση ενός «πολιτισμού εμπιστοσύνης», που βασίζεται στην ανάπτυξη σχέσεων ευθύνης και συνεργασίας μεταξύ Σπουδαστών, Σπουδαστριών και Εκπαιδευτικών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου μας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, αναπαραστάσεων με γραφικά, αρχείων ήχου και εικόνας, αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, ιδιοκτησία της Ομοσπονδίας Σαολίν Ελλάδος. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με ρητή άδεια για ιδιωτική, δηλαδή όχι για δημόσια ή εμπορική, χρήση. Τυχόν τροποποίηση, μετάφραση ή άλλου είδους επεξεργασία ή προσαρμογή του περιεχομένου μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Ομοσπονδίας Σαολίν Ελλάδος. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κατάχρηση κατατεθέντων σημάτων ή λογότυπων της Ομοσπονδίας Σαολίν Ελλάδος, στο σύνολο δεν επιτρέπεται.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ