• ®Σαολίν Γου Κουνγκ Ντουάν Ουέϊ
  Το Επίσημο Σύστημα αξιολόγησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν

  Σχετικά με το Σύστημα Αξιολόγησης ®Σαολίν Γου Κουνγκ Ντουάν Ουέϊ

  Αρχικού Επιπέδου, Βασικού Επιπέδου, Μέσου Επιπέδου, Ανώτερου Επιπέδου, Ανώτατου Επιπέδου

  Αξιολόγηση Ντουάν

  Το Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης Σαολίν Γου Κουνγκ Ντουάν Ουέϊ [κιν.: Xīlà Shǎolín wǔgōng duànwèizhì 希腊少林武功段位制] [εφεξής Σύστημα Αξιολόγησης Ντουάν] έχει συσταθεί ειδικά από την Ελληνική Ομοσπονδία Σαολίν [κιν.: Shàolín Xīlà liánhéhuì 少林希腊联合会] ώστε να προωθήσει την ανάπτυξη των πολεμικών τεχνών του Σαολίν, να ανυψώσει το επίπεδο στις τεχνικές και τη θεωρία των πολεμικών τεχνών του Σαολίν και να θεσπίσει ένα πρότυπο για την αξιολόγηση του τεχνικού επίπεδου των πολεμικών τεχνών του Σαολίν στην Ελλάδα.

  Επίπεδα Αξιολόγησης Ντουάν

  [A] Ντουάν: Αρχικό Επίπεδο, Βασικό Επίπεδο, Μέσο Επίπεδο, Ανώτερο Επίπεδο και Ανώτατο Επίπεδο, ως εξής:

  Ντουάν Αρχικού Επιπέδου [Κιν.: duànqiánjí 段前级]: 1ο Ντουάν, 2ο Ντουάν

  Ντουάν Βασικού Επιπέδου [Κιν.: xiǎoduànwèi 小段位]: 1ο, 2ο και 3ο Ντουάν

  Ντουάν Μέσου Επιπέδου [Κιν.: zhōngduànwèi 中段位]: 1ο και 2ο Ντουάν

  Ντουάν Ανώτερου Επιπέδου [Κιν.: xiānjìnduànwèi 先进段位]: 3ο και 4ο Ντουάν

  Ντουάν Ανώτατου Επιπέδου [Κιν.: dǐngjínduànwèi顶级段位]: 5ο και 6ο Ντουάν

  [B] Τιμητικό Ντουάν Ουέϊ [Κιν.: róngyùduànwèi 荣誉段位]: Μέσου Επιπέδου, Ανώτερου Επιπέδου και Ανώτατου Επιπέδου ως εξής:

  Τρόπος Αίτησης Ντουάν

  Κάθε μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν [ΕΟΣ] μπορεί, σύμφωνα με τους καθορισμένους για κάθε άτομο όρους, να αιτηθεί για το επιθυμητό Ντουάν μέσω της ΕΟΣ, ή μέσω των μελών της Ομοσπονδίας.

  Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν την απαιτούμενη "Αίτηση για Ντουάν" που εκδίδει η ΕΟΣ.

  Αιτήσεις για κάτω του 3ο Ντουάν Βασικού Επιπέδου μπορεί να γίνει άμεσα μέσω των εγκεκριμένων από την ΕΟΣ για αξιολόγηση Ντουάν, οργανισμούς, Συλλόγους και δασκάλους.

  Ειδική Αξιολόγηση

  Κατόπιν απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής, δύναται να εξεταστεί αίτηση για αξιολόγηση και προαγωγή σε δύο διαδοχικά Ντουάν. Η αίτηση ισχύει μόνο για τα 1ο Ντουάν και 2ο Ντουάν Αρχικού Επιπέδου και για το 1ο Ντουάν Βασικού Επιπέδου. Η αίτηση γίνεται κατ' εξαίρεση και μόνο για ιδιάζουσες περιπτώσεις σπουδαστών, που αδυνατούν για οιοδήποτε λόγο να παραστούν στην σχετική αξιολόγηση και δεδομένου ότι έχουν συμπληρώσει χρονολογικά την απαιτούμενη περίοδο σπουδής που αντιστοιχεί στο κάθε Ντουάν.

  Διαχείριση και Αξιολόγηση

  Η ΕΟΣ αποτελεί τον ανώτερο οργανισμό διαχείρισης και αξιολόγησης στο Σύστημα Αξιολόγησης Ντουάν Ουέϊ Σαολίν Γουκούνγκ για την Ελλάδα. Απαρτίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, και είναι αρμόδιο για την έγκριση της βαθμολόγησης Ντουάν, τον έλεγχο και την εφαρμογή της λειτουργίας Ντουάνϊ, καθώς επίσης για την έκδοση πιστοποιητικών Σαολίν Γουκούνγκ Ντουάν Ουέϊ, διακριτικών, εμβλημάτων και στολών.

  Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, και 2 έως 5 Μέλη.

  Τα Μέλη της ΕΟΣ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ίδρυση σωμάτων αξιολόγησης Σαολίν Γουκούνγκ Ντουάν [Ομάδα Αξιολόγησης ή Επιτροπή Αξιολόγησης]. Με την έγκριση και την εξουσιοδότηση της ΕΟΣ, η Ομάδα Αξιολόγησης ή Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των Ντουάν Ουέϊ Επίπεδο Αρχαρίων [1ο και 2ο Ντουάν] και του Ντουάν Ουέϊ Βασικού Επιπέδου [1ο, 2ο και 3ο Ντουάν], την αναφορά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ΕΟΣ για έλεγχο και έγκριση, και να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών Ντουάν Ουέϊ και διακριτικών ή εμβλημάτων.

  Η Ομάδα Αξιολόγησης ή Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τον Πρόεδρο, 1-2 Αντιπροέδρους, 3-5 Μέλη και υπόκειται στην έγκριση της ΕΟΣ.

  Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα: δύο μέλη να κατέχουν πάνω από το 3ο επίπεδο Ντουάν και τα υπόλοιπα μέλη να κατέχουν πάνω από το 2ο επίπεδο Ντουάν Μέσου Επιπέδου.

  Η Αξιολόγηση Ντουάν Μέσου Επιπέδου [1ο, και 2ο Ντουάν], Ντουάν Ανώτερου Επιπέδου [3ο και 4ο Ντουάν] και Ντουάν Ανώτατου Επιπέδου [5ο, και 6ο Ντουάν] οργανώνεται και διενεργείται από την ΕΟΣ.

  Πιστοποιητικά, Εμβλήματα και Στολές

  Ο ενιαίος σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η έκδοση πιστοποιητικών, εμβλημάτων, διακριτικών και στολών είναι ευθύνη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν.

  Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

  Οι κάτοχοι του Σαολίν Γου Κουνγκ Ντουάν θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς που σχετίζονται με το Σύστημα Βαθμολόγησης Σαολίν Γου Κουνγκ Ντουάν Ουέϊ, να υπερασπίζονται τη φήμη του Σαολίν Γου Κουνγκ και να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες δραστηριότητες πολεμικών τεχνών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν. Οι επικεφαλείς εκπαιδευτές του Σαολίν Γου Κουνγκ θα πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον του 2ου Ντουάν Μέσου Επιπέδου καθώς ενήλικες με κατώτατο όριο τα 21 έτη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου μας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, αναπαραστάσεων με γραφικά, αρχείων ήχου και εικόνας, αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, ιδιοκτησία της Ομοσπονδίας Σαολίν Ελλάδος. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με ρητή άδεια για ιδιωτική, δηλαδή όχι για δημόσια ή εμπορική, χρήση. Τυχόν τροποποίηση, μετάφραση ή άλλου είδους επεξεργασία ή προσαρμογή του περιεχομένου μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Ομοσπονδίας Σαολίν Ελλάδος. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κατάχρηση κατατεθέντων σημάτων ή λογότυπων της Ομοσπονδίας Σαολίν Ελλάδος, στο σύνολο δεν επιτρέπεται.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ